Användarnamn
Lösenord

Kom ihåg mig

Villkor för medlemskap på LCHF.se

Genom att bli medlem på LCHF.se accepterar du dessa villkor. Läs villkoren innan du registrerar dig!

LCHF.se

LCHF.se, www.lchf.se, även omnämnd som webbplatsen i detta villkor.

LCHF.se är en webbplats som ägs av LCHF Sweden AB. Syfte med webbplatsen är att samla information och skapa dialog kring naturlig artriktig föda, lågkolhydratskost (även kallad LCHF-kost).

LCHF.se förbehåller sig rätten att vid behov ändra informationen på webbplatsen LCHF.se.

LCHF.se:s tjänster

Ett gratis medlemskap på LCHF.se ger dig tillgång till vissa av webbplatsens tjänster. För att få tillgång till alla tjänster på LCHF.se krävs att du tecknar ett abonnemang och betalar abonnemangsavgift.

Abonnemangsavgift

En förutsättning för att nyttja LCHF.se:s abonnemangstjänster är att du erlägger aktuell abonnemangsavgift. I abonnemangsavgiften ingång ett medlemskap på LCHF.se. LCHF.se har rätt att när som helst ändra abonnemangsavgiften. En justering av avgiften påverkar inte ett befintligt abonnemang.

Varje abonnemang har en avtalstid mellan 1 till 12 månader. När avtalstiden går ut förlängs normalt avtalet med motsvarande tid och villkor en ny motsvarande period. Samtliga priser anges inklusive moms. Vid betalning med faktura tillkommer en fakturaavgift om 20 kr. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med för närvarande 60 kronor samt dröjsmålsränta med 10%.

Uppsägning av abonnemang

Du säger upp ditt abonnemang genom att kontakta LCHF.se på mejl till info@lchf.se. Efter uppsägning avslutas ditt medlemskap automatiskt när din abonnemangsperiod löper ut.

Uppsägning av abonnemang ska ske senast 5 arbetsdagar innan din abonnemangsperiod upphör i annat fall förlängs den automatiskt med en ny abonnemangsperiod. Avvikelser kan förekomma och beskrivs då från fall till fall. 

Ångerrätt

Du har enligt Distansavtalslagen rätt att avsluta ditt abonnemang och få pengarna tillbaka inom 14 dagar (gäller från det datum du fått en orderbekräftelse via e-post att du registrerats som medlem i LCHF.se). Observera att ångerfristen inte gäller om du har använt dig av tjänsten under tiden. Utebliven betalning räknas ej som uppsägning av abonnemang.

Meddelande om utövande av ångerrätten skickas via e-post till info@lchf.se eller via brev till LCHF Sweden AB, Box 975, 801 33 GÄVLE. Eventuella inbetald avgift kommer att betalas tillbaka inom 30 dagar.

Friskrivningar beträffande hälsoråd med mera

LCHF.se har utvecklats tillsammans med läkare men är ingen medicinsk tjänst. Våra medarbetare kan inte ge dig som enskild person några medicinska råd eller diagnoser. LCHF.se tillhandhåller endast information om lågkolhydratskost(s.k. LCHF-kost) och det är upp till varje individ att själv avgöra om denna kost passar för respektives hälsoförutsättningar.

Informationen på LCHF.se, så som texter, bilder och övrigt material, får inte i något avseende ersätta läkare eller annan specialists råd, utvärdering eller behandling. Omställning till lågkolhydratskost är ett personligt beslut som varje individ själv ansvarar för.

Krönikörerna uttrycker sin personliga tolkning av LCHF-budskapet. Detta sker utifrån egna erfarenheter och kunskaper och innebär inte att det skall anses vara LCHF.se officiella ståndpunkter.

Barn och minderåriga

För att registrera medlemskap på LCHF.se måste du ha fyllt 18 år. Genom att godkänna dessa villkor intygar du att du har fyllt 18 år.

Riktiga uppgifter

Som medlem i LCHF.se intygar du att du tillhandahåller LCHF.se riktig och fullständig information om dig själv.

Dina personuppgifter

Genom att du registrerar dig som medlem på LCHF.se godkänner du att LCHF.se behandlar dina personuppgifter för ändamål som är hänförliga till LCHF.se:s tjänster och betalning för dessa.

Vidare samtycker du till att LCHF.se kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig om LCHF.se och/eller LCHF.se:s produkter.

LCHF.se kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra än bolag inom samma koncern som LCHF Sweden AB.

Insänt material

Som medlem på LCHF.se erbjuds du möjligheten att på eget ansvar elektroniskt kommunicera och publicera ljud, text, bild, data och övrig information. Detta får inte strida mot gällande medlemsvillkor, lag, myndighetsanvisning eller god sed. Vidare får du inte publicera något som gör intrång i annans rätt, är kränkande för enskild person eller riskera att medföra skada eller annan olägenhet för LCHF.se eller tredje man.

LCHF.se har inte någon skyldighet att returnera av dig insänt material.

LCHF.se har ingen skyldighet att publicera eller behandla insänt material.

Meddelanden och inlägg som görs tillgängliga för andra

Du kan medverka direkt på LCHF.se genom att göra egna inlägg eller lägga in information och material på LCHF.se:s webbplats eller genom att skicka material direkt till andra. LCHF.se granskar inte sådana inlägg och meddelanden innan de görs tillgängliga för andra. Dessa omfattas inte av det utgivaransvar som gäller på LCHF.se. Vilket innebär att du själv är ansvarig för sådana inlägg och meddelanden samt att du kan ställas till svars för dem. Det innebär vidare att du inte har det meddelarskydd som annars gäller om du kontaktar LCHF.se. LCHF.se kan inte heller garantera din anonymitet.

Om LCHF.se uppmärksammar att inlägg och meddelanden som gjorts direkt på webbplatsen är oetiska, innehåller obscent eller sexistiskt material eller i övrigt strider mot gällande svensk lag äger LCHF.se rätt att omedelbart ta bort sådana inlägg och meddelanden.

LCHF.se äger även rätten att ta bort information och material som inte är relevant för webbsidans syfte.

Du får inte lägga upp information på LCHF.se:s webbplats i form av reklam för varor eller tjänster utan att först ha fått tillstånd av LCHF.se.

Om LCHF.se uppmärksammar att publicerad information och material på webbplatsen strider mot villkoren har LCHF.se rätt att omedelbart ta bort detta.

LCHF.se förbehåller sig rätten att avsluta ditt medlemskap om du bryter mot dessa villkor.

Säkerhet

Du får inte kringgå LCHF.se:s säkerhetssystem eller på annat sätt försöka testa webbplatsens säkerhet utan tillstånd från LCHF.se. Du får heller inte störa kommunikationen för andra användare genom att t ex skicka oönskad e-post eller virus.

Brott eller försök till brott mot säkerheten eller dataintrång kan vara brottsligt. LCHF.se kommer att undersöka intrång och försök till intrång och kan vid behov involvera berörda myndigheter för att hantera denna typ av brott.

Friskrivning och begränsning av ansvar

Innehållet på LCHF.se så som information, produkter, tjänster etc tillhandahålls av eller genom LCHF.se utan några som helst garantier beträffande deras funktion, kvalitet, användbarhet för avsett syfte, säkerhet eller riktighet.

LCHF.se skall inte under några omständigheter hållas ansvarigt för några som helst skador (inklusive direkta eller indirekta skador, såsom utebliven vinst, eller andra skador på grund av förlorad data eller avbrott i verksamheten) orsakade av användandet, eller oförmågan att använda hemsidan och/eller dess material eller information.

Medlemskap och immateriella rättigheter

Som medlem i LCHF.se och under förutsättning att du följer dessa allmänna villkor får du rätt att besöka och använda LCHF.se och dess tjänster för din personliga och icke kommersiella användning i den omfattning som framgår av ditt medlemskap eller abonnemang.

All upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt och/eller andra immateriella rättigheter hänförliga till och innehas av LCHF.se och du förvärvar genom ditt medlemskap ingen som helst rätt till dessa rättigheter.

LCHF.se äger rätten att använda allt material på LCHF.se i marknadsföringssyfte.

Brott mot de allmänna villkoren

LCHF.se har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig avsluta eller frysa ditt medlemskap om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller om LCHF.se på goda grunder misstänker att så är fallet.

Lagval och tvist

På dessa allmänna villkor skall svensk lag tillämpas. Tvist skall avgöras av svensk allmän domstol.

Kontakt

För kontakt med LCHF.se

info@lchf.se

026-457 22 00

LCHF Sweden AB, Box 975, 801 33 Gävle

 

Ej utlösta paket

 

Vid ej utlösta paket debiterar LCHF Sweden AB kunden faktiskt fraktskostnad plus en administrativ avgift om 200 SEK.


Tillbaka till toppen